fbpx

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti spoločnosti Vinox, s.r.o., so sídlom Palisády 55, 81106 Bratislava , identifikačné číslo: 53 403 126, spoločnosti zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčin, oddiel: Sro, vložka číslo: 41106/R (ďalej len „Predávajúci“) a fyzickej osoby – Kupujúceho – spotrebiteľa, ktorá uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu ako spotrebiteľ – nepodnikateľ (ďalej len: „Kupujúci“) a (ďalej len: „Kúpna zmluva“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webových stránkach – Predávajúceho: www.myvinox.sk a www.myvinox.com (ďalej len „Internetový obchod“).

2. Kupujúci je spotrebiteľom v zmysle týchto Obchodných podmienok rozumie sa ním fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení z Kúpnej zmluvy (Členského programu) nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, t.j. osoba spĺňajúcu zákonnú definíciu spotrebiteľa vyplývajúca z ustanovenia § 2 písm. a), zákona č. 250/2007 Z.z. zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

3. Kupujúci ako spotrebiteľ, pri vykonaní Objednávky, ktorá je podkladom uzatváranej Kúpnej zmluvy (Členského programu), v záujme jej riadneho vybavenia zo strany Predávajúceho uvedie najmä svoje meno, priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, adresu dodania, telefónne číslo, e-mailový kontakt.

4. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria osobitnú písomnú Kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od Obchodných podmienok, budú mať ustanovenia takto dohodnutej Kúpnej zmluvy prednosť pred Obchodnými podmienkami.

5. Tieto Obchodné podmienky a Kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

6. Znenie Obchodných podmienok môže Predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.

7. Predávajúci uvádza kontaktné údaje orgánu dohľadu – Slovenská  obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, Odbor výkonu dozoru,
tel.č.: 032/6400 109, fax č.: 032/6400 108.

8. Predávajúci uvádza svoje kontaktné údaje – Vinox s.r.o., Palisády 55, 81106 Bratislava, IČO: 53 403 126, e-mail: support@myvinox.com

 

II. Zákaznícky účet a vykonávanie Objednávok tovaru a Členského programu

1. Na základe registrácie Kupujúceho vykonanej v Internetovom obchode Predávajúceho môže Kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. (ďalej len „Zákaznícky účet”) Zo svojho Zákazníckeho účtu môže Kupujúci vykonávať objednávanie tovaru ako aj objednať si Členský program. Existencia Zákazníckeho účtu je nutnou podmienkou vykonania Objednávky v prípade Členského programu. V prípade Objednávky tovaru je možné vykonať Objednávku aj inými spôsobmi upravenými týmito Obchodnými podmie

2. Pri registrácii do Zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru, resp. Objednávke Členského programu je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je Kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať, v záujme riadneho vybavenia Objednávky Údaje uvedené Kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú Predávajúcim považované za správne.

3. Prístup k Zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho Zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie Zákazníckeho účtu tretími osobami.

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie Zákazníckeho účtu tretím osobám.

5. Predávajúci môže zrušiť Zákaznícky účet Kupujúceho, a to najmä v prípade, keď Kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy Kupujúci poruší svoje povinnosti z Kúpnej zmluvy (Členského programu) a týchto Obchodných podmienok.

6. Kupujúci berie na vedomie, že Zákaznícky účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia Predávajúceho, poprípade počas nevyhnutnej údržby hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

7. Kupujúci maju možnosť zo Zákazníckeho účtu vykonať aj objednávku Členského programu Predávajúceho, ktorého podmienky upravuje Predávajúci nižšie.

8. Členský program predstavuje pravidelné dodanie tovaru, pričom voľba konkrétneho obsahu dodania tovaru je v plnej rozhodovacej právomoci Predávajúceho. Kupujúci ako spotrebiteľ si je vedomý obsahovej stránky každej pravidelnej mesačnej dodávky tovaru a s týmto Členským programom vyjadruje súhlas v rámci Internetového obchodu Predávajúceho, resp. prostredníctvom iného spôsobu predaja Členského programu. Predávajúci ponúka rozličné Členské programy. Tieto sú upravené čo do obsahovej a Kúpnej cenyv osobitnej prílohe č. 1 k Obchodným podmienkam. Kupujúci má pri Objednávke ktoréhokoľvek Členského programu možnosť zvoliť jeho automatické obnovovanie. Pre vylúčenie pochybností Kúpna cena a obsah mesačného plnenia vyplývajúca z Členského programu stanovená Predávajúcim v čase obnovy príslušného Členského programu.

9. Kupujúci má pri Objednávke ktoréhokoľvek Členského programu možnosť zvoliť jeho automatické obnovovanie. Pre vylúčenie pochybností je Kúpnou cenou cena stanovená Predávajúcim v čase obnovy príslušného Členského programu.

10. Kúpna zmluva  je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho na základe akceptácie Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na Internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len „Objednávka“), resp. akceptovaním návrhu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim v inej forme Objednávky – napr. vo forme e-mailu, osobne, telefonicky alebo faxom.

11. Obdobné platí aj pre Kúpnu zmluvu vyplúvajúcu z Členského programu, ktorá je uzatvorená  akceptovaním návrhu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho na základe akceptácie Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na Členské predplatné na Internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len „Objednávka“), resp. akceptovaním návrhu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim v inej forme Objednávky – napr. vo forme e-mailu, osobne, telefonicky alebo faxom.

12. V prípade, ak Predávajúci a Kupujúci uzatvoria Kúpnu zmluvu  (aj s ohľadom na Členský program ) na diaľku, t.j. bez osobnej prítomnosti Predávajúceho a Kupujúceho, to znamená predovšetkým prostredníctvom Internetových stránok Predávajúceho  www.myvinox.sk a www.myvinox.com, e-mailom, telefonicky alebo faxom, Predávajúci je povinný dodržať všetky povinnosti, ktoré stanovuje zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“).

13. Všetky ceny za tovar a všetky poplatky spojené s predajom (vrátane ceny za prepravu tovaru) v Internetovom obchode sú uvádzané v mene euro vrátane DPH. To isté platí aj v prípade Členského programu. V záujme jednoznačnosti, cena za prepravu tovaru je súčasťou takto uverejnenej ceny za tovar. Pri zadávaní Objednávky si Kupujúci vyberie tovar (resp. Členský program), počet kusov  tovaru, resp. obdobie predplatného, spôsob platby a doručenia. Podmienkou riadneho uzatvorenia Kúpnej zmluvy (resp. Objednávky Členského programu) a jej riadneho plnenia je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných pri realizácii Objednávky.

14. V prípade, ak Kupujúci vykoná Objednávku tovaru, resp. Členského programu prostredníctvom Internetovej stránky Predávajúceho, môže tak urobiť:

a) prostredníctvom svojho Zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v Internetovom obchode;

b) vyplnením objednávkového formulára bez registrácie;  táto forma Objednávky je možná len pre tovar, nie Členské programy;

c) osobitným e-mailom.

 

15. Existencia zákazníckeho účtu Kupujúceho nie je nutnou podmienkou vykonania Objednávky tovaru (resp. Objednávky Členského programu) zo strany Kupujúceho.

 

16. Pred odoslaním Objednávky tovaru (resp. Členského predplatného)  je Kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do tejto Objednávky vložil. Záväznú Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu vložením do košíka na stránke Internetového obchodu a následne zaplatením prostredníctvom platobnej brány. Pred odoslaním Objednávky je Kupujúci vyzvaný na potvrdenie, že sa riadne Oboznámil s Obchodnými podmienkami Predávajúceho. Finálne potvrdenie Objednávky vykoná Kupujúci prostredníctvom kliknutia na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby” v prípade objednávok tovaru a prostredníctvom kliknutia na „ Prihlásiť sa teraz” v prípade Objednávky Členského programu.

17. V prípade telefonických a e-mailových Objednávok tovaru a Členského programu sa Predávajúci a Kupujúci individuálne dohodnú na spôsobe doručenia tovaru ako aj platby. Kupujúci aj v tomto prípade prehlasuje, že sa riadne oboznámil s Obchodnými podmienkami Predávajúceho. V prípade e-mailovej Objednávky Predávajúci zašle Kupujúcemu Obchodné podmienky.

18. Údaje uvedené v Objednávke zo strany Kupujúceho sú Predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti Objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie Kupujúceho o tom, že sa riadne zoznámil s Obchodnými podmienkami Predávajúceho a Kupujúci zvolí príslušný spôsob platby v rámci Internetového obchodu Predávajúceho. Kupujúci prehlasuje kliknutúm na príslušné tlačidlo, že sa riadne oboznámil s Obchodnými podmienkami a že s ich znením súhlasí.

19. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím Kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí Kupujúci sám. Telekomunikačné náklady súvisiace s kontaktovaním Predávajúceho sa nelíšia od základnej sadzby telekomunikačných operátorov. (t.j. Predávajúci nemá dohodnutú s telekomunikačnými operátormi osobitnú zvýšenú sadzbu)

20. Bezodkladne po obdržaní Objednávky zašle Predávajúci Kupujúcemu potvrdenie o obdržaní Objednávky na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci pri Objednávke zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa ešte za uzavretie Kúpnej zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne Obchodné podmienky Predávajúceho a formulár na odstúpenie od zmluvy v zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov.

21. Kúpna zmluva (Členské predplatné)  je uzavreté až po prijatí Objednávky Predávajúcim. Oznámenie o prijatí Objednávky je doručené na e-mailovú adresu Kupujúceho. Bezodkladne po obdržaní Objednávky zašle Predávajúci Kupujúcemu potvrdenie o obdržaní Objednávky na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie Kúpnej zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne Obchodné podmienky Predávajúceho a Formulár na odstúpenie od zmluvy v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov.

22. V prípade, že niektorú z požiadaviek Kupujúceho uvedených v Objednávke nemôže Predávajúci splniť, zašle Kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu, prípadne inou dohodnutou formou zmenenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh Kúpnej zmluvy a Kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením Kupujúceho o prijatí tejto ponuky Predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v týchto Obchodných podmienkach.

23. Všetky Objednávky prijaté Predávajúcim sú záväzné a majú účinky uzatvorenej Kúpnej zmluvy. Kupujúci môže zrušiť Objednávku, pokým nie je Kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí Objednávky Predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť Objednávku telefonicky na telefónnom čísle Predávajúceho alebo elektronickou správou na e-mail Predávajúceho. Tieto kontaktné údaje sú uvedené na stránke Internetového obchodu Predávajúceho, ako aj v týchto Obchodných podmienkach.

24. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane Predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v Internetovom obchode (resp. ponuke Členského programu), alebo v priebehu objednávania, nie je Predávajúci povinný dodať Kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že Kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní Objednávky podľa týchto Obchodných podmienok.

25. V prípade situácie uvedenej v bode 24 tohto článku Predávajúci informuje Kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh Kúpnej zmluvy (Členského predplatného) a Kúpna zmluva (resp. Členský program)v takom prípade uzavreté potvrdením o prijatí zaslaného Predávajúcim na e-mailovú adresu Kupujúceho, resp. iným dohodnutým spôsobom.

26. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v Objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od Kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane úhrade prípadných nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe Kúpnej zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným Kupujúcim.

 

III. Dodacie a platobné podmienky predaja tovaru

1. Predávajúci je povinný Objednávku Kupujúceho splniť a tovar dodať Kupujúcemu v lehote do 7 dní od akceptovania Objednávky Kupujúceho Predávajúcim a plnej úhrady Kúpnej ceny zo strany Kupujúceho; túto dodaciu lehotu Kupujúci bez výhrad akceptuje. Toto ustanovenie sa aplikuje na predaj tovaru.

 

2. V prípade Členského programu zaväzuje odosielať mesačnú dodávku vyplývajúcu z Členského programu ku 25. dňu , každého príslušného mesiaca. V prípade prihlásenia sa do Členského programu do 20. dňa príslušného mesiaca (vrátane) a jeho plnej úhrady, sa zaväzuje Predávajúci vykonať mesačnú dodávku vyplývajúci z Členského programu v rámci tohto mesiaca. V prípade, ak Kupujúci vykoná prihlásenie sa do Členského programu a vykoná úhradu po uplynutí 20. dňa príslušného mesiaca Predávajúci poskytne prvé plnenie vyplývajúce z Členského programu nasledujúci mesiac.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť Objednávku a/alebo odstúpiť od Kúpnej zmluvy (resp. Členského programu) s Kupujúcim v prípade:a) neštandardného či špekulatívneho charakteru nákupu zo strany Kupujúceho;

b) z dôvodu vypredania zásob tovaru, jeho nedostupnosti alebo ak výrobca tovaru prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Objednávky Kupujúceho, alebo z dôvodov vyššej moci;

c) v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od Predávajúceho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito Obchodnými podmienkami alebo v objednanej cene.

4. Kupujúci vyslovuje svoj súhlas s tým, aby Predávajúci poskytol vybranému dopravnému partnerovi Osobné údaje týkajúce sa Kupujúceho, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre riadne dodanie objednaného tovaru vrátane pravidelného Členského programu.

5. Predávajúci tovar pred jeho odoslaním na svoje náklady zabalí a označí spôsobom dohodnutým v Kúpnej zmluve, poprípade spôsobom obvyklým, odpovedajúcim dohodnutému spôsobu dodania a užívania. Tovar je dodávaný v obaloch, vhodných na prepravu tovaru.

6. Spolu s tovarom sú dodávané aj informácie a doklady vzťahujúce sa k dodávanému tovaru, ktoré sú nutné k prevzatiu a užívaniu tovaru. Dokumentácia bude dodaná v slovenskom jazyku, ak neurčuje ten-ktorý právny predpis inak.

7. Ak je zvolený spôsob dopravy prostredníctvom dopravného partnera, Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný tovar na adresu, ktorú Kupujúci uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste dodania osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru. Splnomocnená osoba na prevzatie tovaru je povinná predložiť Predávajúcemu alebo dopravnému partnerovi originál písomného splnomocnenia, v prípade jeho vyžiadania dopravným partnerom. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v Objednávke, je Kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. dodatočné náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

8. V prípade, ak Kupujúci tovar neprevezme do 7 (slovom: sedem) dní odo dňa prvého doručovania, je Predávajúci oprávnený účtovať Kupujúcemu skladné vo výške 20,00 € (slovom: dvadsať euro) za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 (slovom: štrnásť dní) odo dňa, keď bol Kupujúci povinný tovar prevziať, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa uhradená záloha (platba) za objednaný tovar Kupujúcim započíta v celej výške na skladné, ktoré je povinný Kupujúci zaplatiť Predávajúcemu.

9. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru (plnenie z Členského programu) zavinené dopravným partnerom, za oneskorené dodanie tovaru z dôvodu nesprávne uvedenej adresy Kupujúceho, resp. dodania pri nesprávnom vyplnení formulára pri Objednávke tovaru resp. registrácii užívateľa, za poškodenie zásielky dopravným partnerom, za prípadné nedodanie tovaru ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré Predávajúci nemohol ovplyvniť.

10. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že Kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravnému partnerovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí Kupujúcim je povinný ihneď pri prevzatí tovaru odmietnuť tovar prevziať a vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravný partner. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže Predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravným partnerom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať Kupujúcemu nový tovar. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak Kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

11. Ak Kupujúci zvolí spôsob doručenia osobné prevzatie v sídle Predávajúceho, je tovar pripravený Predávajúcim na prevzatie po zaslaní avíza o možnosti jeho prevzatia v sídle Predávajúceho.

12. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v Objednávke Kupujúceho a v potvrdení Objednávky Predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky Kupujúceho, znáša Kupujúci dopravné riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

13. Kupujúci, prípadne iná osoba, ktorá je splnomocnená na prevzatie tovaru Kupujúcim je povinná potvrdiť dopravnému partnerovi prevzatie tovaru vrátane prevzatia všetkých dokladov. V prípade uskutočnenia hromadnej Objednávky, t.j. Objednávky – Objednávkového formulára s viacerými druhmi tovarov, či s väčším počtom tovaru, si Predávajúci vyhradzuje právo dodať tovar po častiach, to znamená vo viacerých zásielkach.

14. Spôsob platby si vyberie Kupujúci v priebehu tvorby a potvrdenia Objednávky. Tovar je možné zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

a) dobierka;

b) bezhotovostne prevodom na účet Predávajúceho č. SK31 8330 0000 0025 0191 1514, vedený na meno spoločnosti Vinox, s.r.o.(ďalej len „Účet Predávajúceho“);

c) bezhotovostne prostredníctvom platobného systému Stripe;

15. Pri predaji prostredníctvom Internetového obchodu sú Kupujúcemu ponúkunté vyššie uvedené možnosti platby, pričom voľba jednotlivého spôsobu platby je ponechaná na Kupujúcom.

16. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať.

17. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví Predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe Kúpnej zmluvy (aj Členského programu) Kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci Vinox s.r.o. nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci Kupujúcemu po uhradení ceny tovaru (resp. Členského programu) a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu Kupujúceho.

 

IV. Nadobudnutie vlastníctva, plnenia z Členského programu a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej Kúpnej ceny za tovar.

2. Kupujúci nadobúda právo na plnenie vyplývajúce z Členského programu plným uhradením členského popatku za príslušné zvolené predplatená obdobie.

3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a Kupujúci tovar neprevezme.

 

V. Práva a povinnosti Kupujúceho

1. Kupujúci je povinný:

a) prevziať objednaný tovar;

b) zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú Kúpnu cenu (resp. Cenu Členského programu) v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru;

c) potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby;
d)
tovar riadne skladovať v súlade s pokynmi Predávajúceho, ak Kupujúci poruší pokyny na konzumáciu a skladovanie zakúpeného tovaru (napr.: nesprávne skladovanie, nesprávna konzumácia), prípadná neskoršia reklamácia môže byť z tohto dôvodu zo strany Predávajúceho alebo dodávateľa tovarov odmietnutá.

2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru vyplývajúceho z Objednávky tovaru (resp. Členského programu) v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom v Kúpnej zmluve s Predávajúcim.

3. Kupujúci má právo na ochranu svojich Osobných údajov, a to predovšetkým na maximálne zabezpečenie a ochranu údajov, ktoré poskytuje Predávajúcemu.

VI. Práva a povinnosti Predávajúceho

1. Predávajúci je povinný:
a) dodať na základe Kúpnej zmluvy Kupujúcemu tovar
(plnenie z Členského programu) v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho bezpečnú prepravu a ochranu;
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR;
c) odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ako aj faktúru potvrdzujúcu nákup tovaru, ktorá je daňovým dokladom a slúži ako záručný list.

2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie celej Kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný tovar.

VII. Zodpovednosť za vady, reklamácie, záruka

1. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar, ktorý bude dodaný Kupujúcemu bude mať kvalitatívne vlastnosti prezentované v Internetovom obchode Predávajúceho, vlastnosti dohodnuté v Kúpnej zmluve, ustanovené príslušnými právnymi predpismi a normami, prípadne vlastnosti obvyklé. To isté platí aj pre plnenie z Členského programu.

2. Uzavretím Kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od Predávajúceho Kupujúci súhlasí aj so záručnými podmienkami Predávajúceho, ktoré sú obsiahnuté ako v týchto Obchodných podmienkach, ako aj v osobitnom Reklamačnom poriadku Predávajúceho. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od Predávajúceho. Kupujúci je povinný zoznámiť sa so znením Reklamačného poriadku a Obchodnými podmienkami Predávajúceho ešte pred objednaním tovaru.

3. Na dodaný tovar poskytuje Predávajúci Kupujúcemu záruku, a to v dĺžke 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe. V prípade, ak je dodávaným tovarom víno, Kupujúci je povinný dodržiavať primerané skladovacie podmienky, ako to ustanovuje zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov, t. j. musí sa skladovať a prepravovať tak, aby bolo zabezpečené zachovanie jeho kvality a zdravotnej neškodnosti.

4. Nároky Kupujúceho z vád tovaru (vrátane spôsobu vyriešenia reklamácie) sa riadia príslušnými všeobecnými záväznými predpismi v platnom a účinnom znení, ktorým podlieha vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim podľa Kúpnej zmluvy, a to predovšetkým zákonom č. 40/1964 Zb. občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli v dôsledku neodborného a nevhodného zaobchádzania s tovarom zo strany Kupujúceho, prípadne ním oprávnených osôb.

6. Reklamáciu je možné uplatňovať iba po predložení originálu faktúry, resp. iného dokladu o kúpe tovaru, ktorý je aj záručným listom. Predávajúci je zodpovedný za vady dodaného tovaru iba v prípadoch, keď Kupujúci nepoužíval tovar v rozpore s riadnym užívaním, návodom na obsluhu, prípadne v rozpore s pokynmi Predávajúceho.

7. Kupujúci je povinný prekontrolovať zásielku pri jej prevzatí. Reklamačné podmienky a podmienky záruky sú uvedené v reklamačnom poriadku Predávajúceho, ktorý obdrží Kupujúci pri objednaní tovaru.

8. Bližšie podmienky zodpovednosti za vady dodaného tovaru, ako aj spôsob uplatnenia reklamácie, reklamačné lehoty, nároky kupujúceho z chýb tovaru, sú podrobne upravené v Reklamačnom poriadku Predávajúceho (ďalej len „Reklamačný poriadok“). V tomto Reklamačnom poriadku sú rovnako detailne upravené nároky Kupujúceho voči Predávajúcemu.

9. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru vzniknuté po prechode nebezpečenstva škody na veci bez zavinenia Predávajúceho, za chyby vzniknuté mechanickým poškodením tovaru, resp. jeho balenia, bežným opotrebovaním alebo v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s tovarom, jeho nesprávneho skladovania, užívania, ako aj za iné chyby spôsobené Kupujúcim alebo treťou osobou.

VIII. Poučenie o práve Kupujúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy (Členského programu)

1. Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, a to aj uvedenia dôvodu v lehote 14 (slovom: štrnásť) dní. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, resp. uplynie po 14 dňoch odo dňa:
a) kedy Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravného partnera prevezme tovar, v prípade Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru;

b) kedy Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravného partnera prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednané v jednej Objednávke dodávajú oddelene;

c) kedy Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravného partnera prevezme posledný diel alebo kus, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov;

d) kedy Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia;

e) ak sa  tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia – Členský program, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru vyplývajúceho z Členského programu;

f) uzavretia Kúpnej zmluvy, v prípade zmluvy o službách alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy (resp. Členského programu) Kupujúci informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od Kúpnej zmluvy (Členského programu) jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adresy Predávajúceho uvedené vyššie, ktoré nevyvoláva pochybnosti o tomto prejave vôle Kupujúceho.

3. Na tento účel môže Kupujúci použiť aj vzorový Formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy (Členského programu), ktorý mu bol zaslaný spolu s potvrdením Objednávky a ktorý je aj prílohou týchto Obchodných podmienok a je aj k dispozícii aj na stránke Internetového obchodu Predávajúceho.

4. Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy (resp. Členského programu), zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s touto Kúpnou zmluvou, od ktorej Kupujúci odstúpil. Od Kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v zákone č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 a prípadnej ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Kupujúci.

5. Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy (Členského programu), predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy (Členského programu). Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy (Členského programu) je zachovaná, ak Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy (Členského programu).

6. Po odstúpení od Kúpnej zmluvy (Členského programu) Predávajúci vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré Kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím Kúpnej zmluvy (Členského programu), najmä Kúpnu cenu (Členský poplatok), vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

7. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci a nákladmi za najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

8. Všetky vyššie uvedené platby budú Kupujúcemu vrátené do 14 (slovom: štrnásť) dní odo dňa, keď bude Predávajúcemu doručené oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri platbe Predávajúcemu, ak sa Kupujúci nedohodol s Predávajúcim na inom spôsobe úhrady.

9. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa prvej vety tohto bodu sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Ak na základe Kúpnej zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť Predávajúcemu dopravným partnerom, resp. poštou, Predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady najneskôr do 14 (slovom: štrnásť) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený (vrátane tovaru, ktorý je súčasťou Členského programu) alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

10. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil informačnú povinnosť o tom, že ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu a v prípade, ak ide o vrátenie tovaru, nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, resp. dopravného partnera.

11. Kupujúci je povinný doručiť Predávajúcemu tovar kompletný, t.j. vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

12. Predávajúci odporúča tovar, ktorý Kupujúci Predávajúcemu vracia poistiť a v prípade vrátenia tovaru v sklenených obaloch zvoliť u dopravného partnera zásielku s označením krehké.

13. Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu (odstúpenia od Členského programu), ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

14. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona.

15. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si Predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve Kupujúceho ako spotrebiteľa odstúpiť od Kúpnej zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov.

16. V prípade, že Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa Kupujúci uhradiť Predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov.

17. Kupujúci je povinný v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia uhradiť Predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od Kúpnej zmluvy. V prípade Členského programu Predávajúci vráti náhrady najviac vo výške rozdielu medzi cenou Členského programu a pomernou hodnotou zostávajúcou (Členského programu) v čase odstúpenia od Členského programu.

18. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, v prípade, ak:

a) služba súvisiaca s Kúpnou zmluvou, ak sa začala plniť so súhlasom Kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

b) ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, prípadne tovar upravený na základe osobitných potrieb Kupujúceho, toto ustanovenie sa uplatňuje na všetky tovary vyrobené na základe, resp. s využitím fotografickej alebo inej predlohy od Kupujúceho; úprava takéhoto tovaru je výslovne a špecificky dohodnutá medzi Kupujúcim a Predávajúcim;

c) ide o predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

d) ide o predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak  Kupujúci ako spotrebiteľ tento obal rozbalil.

 

IX. Ochrana osobných údajov Predávajúcim

1. Kupujúci ako zmluvná strana Kúpnej zmluvy (Členského programu) poskytne Predávajúcemu v záujme riadneho vybavenia Objednávky (Členského programu) zo strany Predávajúceho svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

2. Kupujúci môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté Osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu v Zákazníckom účte po prihlásení sa na internetovej stránke Internetového obchodu Predávajúceho.

3. Predávajúci týmto oznamuje Kupujúcemu, že v zmysle ust. § 14 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že ako Prevádzkovateľ príslušného informačného systému bude v procese uzatvárania Kúpnej zmluvy spracúvať Osobné údaje Kupujúceho ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie Osobných údajov Kupujúceho bude nevyhnutné už v rámci v predzmluvných vzťahov s Kupujúcim v záujme riadneho plnenia z Kúpnej zmluvy (Členského programu) a spracúvanie Osobných údajov Kupujúceho je nevyhnutné aj následne pri plnení z Kúpnej zmluvy (Členského programu), v ktorej vystupuje Kupujúci ako jedna zo zmluvných strán, ako subjekt preberajúci tovar od Predávajúceho, resp. jeho dopravného partnera. Spracúvanie Osobných údajov Kupujúceho je nevyhnutné z hľadiska príslušnej účtovnej a daňovej legislatívy.

4. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s Osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a tieto nebudú predmetom transferu do tretích štátov, s výnimkou, ak by šlo o dodanie tovaru do tretích štátov.

5. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto Obchodných podmienkach (resp. reklamačných podmienkach) a že bude dodržiavať zásady spracúvania Osobných údajov definovaných v § 6 až § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6. Kupujúci bude pred odoslaním Objednávky (vrátane Členského programu) vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka „Oboznámil som sa s Obchodnými podmienkami.“ pred odoslaním Objednávky potvrdil, že mu Predávajúci s ohľadom na ochranu osobných údajov jasným, zrozumiteľným, ľahko dostupným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v záhlaví týchto Obchodných podmienok;

b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je dopravný partner, ktorá doručí Kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v potvrdení Objednávky;

c) účel spracúvania Osobných údajov, ktorým je uzavretie Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim;

d) skutočnosť, že bude Predávajúci ako Prevádzkovateľ informačného systému spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu a adresu doručenia;

e) kontaktné údaje osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov u Predávajúceho ako Prevádzkovateľa.

7. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať Osobné údaje na základe zákonom stanoveného právneho základu, v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje príslušnej legislatíve, predovšetkým zákonu č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas Kupujúceho ako Dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu dodania tovaru alebo plnenia vyplývajúceho z Členského programu.

X. Zásady ochrany osobných údajov

1. Pre potreby týchto Zásad ochrany osobných údajov sa rozumie dotknutou osobou Kupujúci, resp. návštevník Internetového obchodu Predávajúceho. Osobnými údajmi sú v zmysle týchto Obchodných podmienok meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa a cookies. (ďalej len Osobné údaje”)

2. Predávajúci ako Prevádzkovateľ Internetového obchodu a zároveň ako Prevádzkovateľ systému ochrany Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Kupujúceho a návštevníka Internetového obchodu Predávajúceho ako Dotknutých osôb súvisiacich so spracovaním jej Osobných údajov v rozsahu, ako je uvedené v čl. IX. a X. týchto Obchodných podmienok.

3. Prevádzkovateľ pri spracovaní Osobných údajov postupuje v súlade s hlavnými právnymi predpismi v oblasti ochrany Osobných údajov:

a) zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

b) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

4. Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely (vždy iba nevyhnutné údaje):

a) Plnenia z Kúpnej zmluvy (Členského programu) uzavretej s Kupujúcim (dotknutou osobou), prípadne iného záväzku a poskytovania služieb – osobné údaje budú spracované po dobu trvania predzmluvných vzťahov medzi Predávajúcim ako prevádzkovateľom a Kupujúcim, resp. potenciálnym Kupujúcim (dotknutou osobou), a to za účelom uzavretia Kúpnej zmluvy (Členského programu), ako aj počas trvania zmluvného vzťahu vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy (Členského programu);

b) dodržanie právnych povinností Predávajúceho v súvislosti s Kúpnou zmluvou (Členského programu), stanovených osobitným zákonom (t.j. povinností vyplývajúcich z účtovného, daňového a archivačného hľadiska, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.);

c) marketingové a obchodné ponuky služieb Prevádzkovateľa na základe osobitného súhlasu dotknutej osoby, a to formou plošného zasielania obchodných ponúk tovarov a služieb: zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenia na osobitné požiadavky a preferencie dotknutej osoby;

d) individuálna ponuka Kupujúcemu (aj potencionálnemu Kupujúcemu): zasielanie reklamných oznámení po zaslaní požiadavky Kupujúceho (aj potencionálnemu Kupujúcemu); Predávajúci ako Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie podľa čl. 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale ručnú tvorbu individuálnych ponúk;

e) zasielanie obchodných informácii tretími stranami: ide o zasielanie obchodných oznámení ďalšími prevádzkovateľmi, ktorým boli Osobné údaje Kupujúceho (potenciálneho Kupujúceho) ako dotknutých osôb odovzdané na základe ich výslovného súhlasu a na základe zmluvy osobitnej zmluvy o spracovaní Osobných údajov uzavretej medzi Predávajúcim a treťou stranou;

f) oprávnené záujmy Predávajúceho ako Prevádzkovateľa.

5. Pokiaľ Dotknutá osoba v pozícii Kupujúceho tovaru, resp. Členského programu neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a/alebo mu riadne mu poskytnúť dodanie s doručením tovaru v rámci Kúpnej zmluvy, resp. plnenia vyplývajúceho z Členského programu.

6. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre riadne plnenie vyplývajúce z Kúpnej zmluvy, resp. Členského programu, uzatváraných na diaľku a z príslušnej legislatívy v oblasti účtovníctva a daní.

7. Dotknutá osoba je povinná Predávajúcemu ako Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný priamo Kupujúci ako Dotknutá osoba. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.

8. Predávajúci ako Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu zo strany akýchkoľvek neoprávnených tretích osôb a prehlasuje, že disponuje zdokumentovanou dokumentáciou ochrany Osobných údajov, ako aj bezpečnostnou infraštruktúrou.

9. Predávajúci ako Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Kupujúceho ako Dotknutej osoby tretím osobám na základe jeho súhlasu, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru, zasielanie obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti zákazníka, poskytovanie  služby zákazníckej podpory, poskytovanie, vybavovanie reklamácií, spracovanie účtovných dokladov Predávajúceho a v ďalších prípadoch, kedy zákon výslovne umožňuje požadovať sprístupnenie Osobných údajov štátnym orgánom na základe osobitného ustanovenia zákona.

10. Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným, ako aj neautomatizovaným spôsobom.

11. O osobných údajoch Kupujúceho (potenciálneho Kupujúceho) ako Dotknutej osoby vedie Predávajúci ako Prevádzkovateľ záznamy po obdobie nie dlhšie ako je potrebné pre účel, na ktorý ich Prevádzkovateľ získal.

12. V prípade záujmu o poskytnutie informácie o konkrétnej dobe uchovávania Osobných údajov zo strany Predávajúceho, ako aj o rozsahu spracúvaných Osobných údajov Kupujúceho (aj potenciálneho Kupujúceho) Dotknutej osoby má Kupujúci (aj potenciálny Kupujúci) ako Dotknutá osoba možnosť kontaktovať zodpovednú osobu Predávajúceho v otázkach ochrany Osobných údajov, a to e-mailom na adrese: support@myvinox.com.

13. Kupujúci (potenciálny Kupujúci) ako dotknutá osoba má súbor práv, ktoré mu vyplývajú z osobitného zákona – zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to:

a) právo na informácie a prístup k osobným údajom, ktoré znamená, že Dotknutej osobe musí byť pri získavaní Osobných údajov vždy poskytnutý určitý okruh informácií a údajov o ochrane Osobných údajov a musí jej byť poskytnutá možnosť na prístup k Osobným údajom na základe stanovených podmienok;

b) právo získať od Predávajúceho ako Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej Osobné údaje a s tým súvisiace informácie;

c) právo na opravu a vymazanie, ktoré znamená, že Dotknutá osoba má právo požadovať opravu nesprávne uvedených Osobných údajov a doplnenie neúplných Osobných údajov;

d) právo na vymazanie („na zabudnutie“), na základe ktorého sa Kupujúci (aj potenciálny Kupujúci) u Predávajúceho ako Prevádzkovateľa, za súčasného splnenia vymedzených podmienok (napr. odpadol účel spracúvania, dôjde k odvolaniu súhlasu so spracúvaním), môže dožadovať vymazania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú;

e) právo za stanovených podmienok požadovať obmedzenie spracúvania svojich Osobných údajov;
v súvislosti s opravou, vymazaním a obmedzením spracúvania osobných údajov má
Dotknutá osoba právo na to, aby bola táto skutočnosť oznámená každému príjemcovi, ktorému boli tieto Osobné údaje poskytnuté;

f) právo na prenosnosť Osobných údajov, spočívajúce v tom, že ak je to zo strany Predávajúceho ako Prevádzkovateľa možné, musia jej byť údaje poskytnuté spôsobom umožňujúcim ich prenesenie inému Prevádzkovateľovi (v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte) prípadne ak je to technicky možné, má právo na to, aby takýto prenos uskutočnil sám Prevádzkovateľ;

g) právo za legislatívou stanovených podmienok kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Osobných údajov;

h) právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania (za predpokladu, ak takémuto rozhodovaniu dochádza), ktoré spočíva v tom, že o záležitostiach Kupujúceho Dotknutej osoby je na základe poskytnutých Osobných údajov rozhodované automatizovane bez zásahu človeka;

i) právo namietať voči spracúvaniu údajov na účely priameho marketingu;

j) právo na to, aby bola v prípade porušenia ochrany Osobných údajov vedúcej k vysokému riziku pre jej práva, Prevádzkovateľom bez zbytočného odkladu o takomto porušení oboznámená, a to jasným a jednoduchým spôsobom.

14. Kupujúci ako Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť voči Predávajúcemu ako Prevádzkovateľovi informačného systému, a to: Úrad na ochranu osobných údajov SR (www.dataprotection.gov.sk). Kontaktný formulár Úradu na ochrany osobných údajov vo veci podania sťažnosti je dostupný na nasledovnej webstránke: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/navrh-na-zacatie-konania-o-ochrane-osobnych-udajov

15. V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov Kupujúceho (potenciálneho Kupujúceho) ako Dotknutej osoby súhlas so spracúvaním, môže ho táto osoba kedykoľvek odvolať, pričom je oprávnená použiť taký istý spôsob, akým jej bol súhlas udelený. Zároveň Kupujúci (aj potenciálny Kupujúci) berie na vedomie, že v osobitných zákonom stanovených prípadoch odvolaniu súhlasu nemôže Predávajúci vyhovieť.

16. Prevádzkovateľ pravidelne reviduje a aktualizuje zásady ochrany Osobných údajov, bezpečnostnú dokumentáciu, svoju infraštruktúru ochrany osobných údajov, aby zabezpečil dôsledné plnenie svojich povinností ako Prevádzkovateľa príslušných informačných systémov.

XI. Alternatívne riešenie sporov

1. Kupujúci ako spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, akým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci ako spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť Kupujúceho ako spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927,Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27. Slovenskú obchodnú inšpekciu je možné kontaktovať aj formou e-mailu, a to na nasledovných mailových adresách: ars@soi.sk alebo adr@soi.sk. Internetová adresa Slovenskej obchodnej inšpekcie, kde možno nájsť viac informácii je nasledovná: www.soi.sk. Je možné využiť aj platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

3. Ďalším subjektom v oblasti ochrany práv spotrebiteľa je Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, internetová adresa: http://esc-sr.sk/. Európske spotrebiteľské centrum je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania, a to: Okresný úrad Trenčín – odbor živnostenského podnikania, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

5. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpiso v znení neskorších predpisov. Kontaktné údaje príslušnej pobočky Slovenskej obchodnej inšpekcie sú nasledovné: Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 2944/59, 911 01 Trenčín ,  Odbor výkonu dozoru, telefón: tel. č.: 032/640 01 09.

 

XII. Doručovanie

1. Kupujúci a Predávajúci súhlasia, že všetku písomnú korešpondenciu si budú vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, ak sa nedohodnú inak.

2. Kupujúci doručuje písomnosti Predávajúcemu a inú korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v týchto Obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje Kupujúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v Objednávke (vrátane Členského programu), ak sa vzájomne nedohodnú inak.

 

XIII. Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Obchodných podmienkach je splnená umiestnením na Internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho.

2. Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu, že cena sa za tovar v čase jeho Objednávky nezmení. Ďalej sa zaväzuje odoslať tovar v rámci dohodnutej dodacej doby, resp. dodržiavať podmienky Členského programu. Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru (plnenie z Členského programu) zavinenú dopravným partnerom alebo udaním nesprávnej adresy Kupujúceho, za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa  Predávajúceho), za poškodenie zásielky tovaru zavinené dopravným partnerom, alebo poštou. V posledných dvoch uvedených prípadoch je potrebné uplatňovať reklamáciu priamo u dopravného partnera, alebo na pošte.

3. V prípade, ak je Kúpna zmluva (vrátane Členského programu) uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. Za dodržanie tejto formy sa považuje aj elektronická forma.

4. Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona, predovšetkým zákona č 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov, 250/2007 Z.z. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

5. Znenie týchto Obchodných podmienok môže Predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.

6. Prílohou týchto obchodných podmienok sú aj vzorový Formulár na odstúpenia od Kúpnej zmluvy, ako aj Členského programu a aj Reklamačný poriadok Predávajúceho.

7. Pojmy neuvádzané v rámci týchto Obchodných podmienok sú definované v Reklamačnom poriadku Predávajúceho, resp. Oznámení o spracúvaní Osobných údajov.

8. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.januára 2021.


V
Trenčianskej Teplej, 1. januára 2021

sk_SK